صفحه ۲۰۵

شده و امیدوارم مؤثر گردد. مزید تأییدات عالیه را در تکمیل و سرپرستى حوزه علمیه و تشیید مبانى شریعت غرا و خدمت به مسلمین از خداوند متعالى مسئلت دارم و همواره دعاگو و ملتمس دعا هستم.

به تاریخ 8 شهر محرم/86 محمدرضا الموسوى الگلپایگانی.

ناوبری کتاب