صفحه ۲۰۲

این جریان شود ما مجبوریم برویم رودسر بعد از چند روز برگردیم به تهران چاپ نماییم آقاى مصطفوى قول گرفت چاپ کند.

رونوشت اعلامیه یک برگ پیش آقاى ابونورى می‌باشد و مبلغ 150 تومان وجه براى چاپ اعلامیه ایشان را بخواهید اگر چنانچه چاپ کرده براى ما در رودسر تلگراف نمایید اگر چاپ نکرده در تهران یک سرى به مصطفوى بزنید یک برگ رونوشت را با خود خواهیم برد رودسر بلکه موفق به چاپ بشویم و تا عصر دوشنبه از تهران حرکت و برویم رودسر اگر چاپ شد رودسر نخواهیم رفت والسلام.) ضمناً آقاى حائرى گفت از آن وقتى که آقاى شیخ حسینعلى منتظرى و حجتى کرمانى را گرفته‌اند از چاپ کردن اعلامیه در زحمت هستیم بیشتر اعلامیه‌ها را آقاى حجتى کرمانى پلى کپى می‌کرد و در تهران آشنایى داشت گاهى هم اعلامیه‌ها را می‌برد پیش دوستش کتابخانه داشت برایشان چاپ می‌کرد و فورى به قم بر می‌گشت توضیح اینکه آقاى مرتضى حائرى از ابونورى خواست که فردا ساعت سه بعدازظهر به منزل ایشان برود اگر در تهران خبرى شد سرى به تهران بزند.

رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده بایگانى است.

پرونده مهدى رودسری (س ش73)

ناوبری کتاب