صفحه ۲۰۱

رونوشت نامه شماره 3421/316 ـ 3245 صادره ساواک تهرانیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب21، ص98.

موضوع: شهاب الدین اشراقی

پیرو 3407/316 ـ 1245 و تلفنگرام مورخه 2245

اطلاع واصله از ساواک قم حاکیست که ساعت 20 روز 1245 شیخ عباس محفوظی، شیخ مهدى رودسری، شیخ جواد آملى در منزل شخصى به نام شیخ محمد مؤمن جمع شده و در مورد به چاپ رسانیدن اعلامیه تبعید شهاب الدین اشراقى بحث نمودند. لیکن چون نتوانستند اعلامیه مورد نظر را در قم به چاپ برسانند تصمیم می‌گیرند در تهران وسیله چاپخانه و کتابفروشى مصطفوى موضوع نامه پیروى فوق مبادرت به چاپ و توزیع اعلامیه مزبور بنمایند علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید سریعاً و به نحو کاملاً غیر محسوس ضمن تحت نظر قرار دادن و کنترل چاپخانه‌ها اشاره شده در نامه پیروى بالا و همچنین چاپخانه‌هایى که مظنون به همکارى با روحانیون می‌باشند اقدام کرده چنانچه اشخاص مورد نظر به چاپخانه در نامه 3407 316 ـ 1245 به چاپخانه مصطفوى تهران مراجعه نمودند نامبردگان را دستگیر و مراتب را اعلام بنمایید.

مدیر کل ـ مقدم

اصل در پرونده 18507 بایگانى است.

رونوشت تلگراف مورخه 4245 ساواک قم

خیلى فوری1ـ ب316 2ـ از قم 3 ـ منبع سلطانى 4 ـ تاریخ وقوع 4245 5 ـ تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات محل 4245 6 ـ شماره گزارش 243/ق م 2245 و عطف 3416/316 ـ 3245 عباس محفوظی، شیخ جواد آملی، شیخ محمدى رودسرى بوسیله شیخ غلامحسین حقانى از تهران براى آیه الله مرتضى حائرى ارسال شده که متن آن به شرح زیر است.

ضمناً موقع تحویل نامه آیة الله حائرى به شیخ غلامحسین حقانى اظهار داشته که براى چه به تهران رفته بودید وى پاسخ می‌دهد در تهران منبر داشتم که از آن جلوگیرى شد و مجبور شدم به قم مراجعت نمایم و نامه را در مدرسه مروى از نامبردگان گرفتم(حضور مبارک آیة‌الله العظمی‌ آقاى حائرى مدظله الشریف) پس از احوالپرسى در خصوص موضوع اعلامیه رفته‌ایم پیش آقاى مصطفوى کتابفروشی، اعلامیه را به ایشان دادیم براى چاپ که موفق نشده بردیم منزل آقاى خسروشاهى گفت یک نفر داشتیم براى این کار فعلاً نیست رفته مسافرت؛ چون دستگاه متوجه

ناوبری کتاب