صفحه ۱۹۳

متن تلگراف اساتید حوزة علمیة قم به آقایان حاج شیخ حسینعلى منتظرى و حاج شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى و حاج شیخ احمد آذرى قمى در پى بازداشت آناناسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص199.

تاریخ: فروردین/ 1345
تهران، زندان قزل قلعه

آیت‌الله جناب آقاى منتظرى و حجة الاسلام ربانى و حجة الاسلام آذرى قمى دامت برکاتکم

بازداشت آن جنابان موجب نگرانى عموم مسلمین خصوصاً حوزة علمیة قم و بالمآل مایة تأثر خاطر مبارک ولى عصر(عج) می‌باشد. اجر عظیم آن ذوات مقدسه مرجو، موفقیت و سلامت آقایان مسألت می‌گردد.

آقا امام سدهى ـ الاحقر محمد شاه آبادى عفى عنه ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ حسین نورى ـ ابراهیم امینى ـ صالحى نجف‌آبادى ـ احمد جنتى ـ عبدالله نظرى خادم الشریعه ـ جوادى آملى ـ محمد محمدى گیلانى ـ محمد یزدى ـ حسن حسن زاده آملى ـ محمد حسن الحسینى النگرودى ـ حسین اشتهاردى ـ محمد تقى مصباح یزدى ـ عبدالعظیم محصلى ـ ‌‌هاشم تقریرى ـ على قدوسى ـ مصطفى علم الهدى ـ الاحقر صادق خلخالى ـ یوسف مدنى ـ اسماعیل صالحى سواد کوهى ـ محسن دوزدوزانى ـ ضیاء الدین الحسینى الاشکورى ـ یحیى انصارى شیرازى ـ سید محمد ابطحى ـ ابوالقاسم محجوب ـ حیدرى نهاوندى ـ عباس محفوظى ـ محمد على فیض ـ محمد علم الهدى ـ على اکبر مسعودى ـ محمد آل طه ـ مرتضى بنى فضل ـ حسین شهیدى ـ محمد على گرامى قمى ـ حسین المظاهرى ـ محمد مومن ـ الاحقر رحمت الله فشارکى ـ محمد حسن قافى ـ سیدجعفر شبیرى ـ ابوالقاسم مسافرى ـ حسین حقانى ـ حسن طاهرى ـ حسن تهرانى ـ خیر الله اسماعیلى ـ حسن ایوقى ـ سید محمد تقى شاهرخى ـ عبدالغنى نیرى ـ سید باقر حسنى ـ على تهرانى پهلوانى ـ على محمد انورى ـ محمد على روحانى خراسانى ـ محمد على موسوى ـ على الهامى ـ محمد حسین آیتى قائینى ـ محمد فاضلى ـ حسن امر اللهى ـ اسدالله عرشى ـ محى الدین فاضلى ـ یدالله پورهادى ـ عباس صالحى فریدنى ـ محمد عبایى خراسانی.

چون از مخابره تلگراف جلوگیرى به عمل آمد، ناچار اقدام به چاپ آن گردید.

ناوبری کتاب