صفحه ۱۹۲

ضمن مذاکره با دادستانى ارتش اگر قابل تعقیب می‌باشند و عنوان محکومیتى طبق قانون می‌توان براى آنها در نظر گرفته تحت تعقیب قرار گیرند. اگر مدارکى براى تعقیب آنها وجود ندارد رئیس ساواک قم احضار و بررسى نماید یکى دو نفر آنها گرفته و تحت بازجویى قرار گرفته و ضمن تهدید از رفتن به قم منع شوند و بقیه باید از قم متفرق گردند. نصیری (س ش69)

ناوبری کتاب