صفحه ۱۹۰

ماده اول اساسنامه موصوف اشاره به ارکان جمعیتى شده که شامل هشت قسمت به شرح زیر:

شوراى عالى مؤسسان، شعبه امور مالی، سازمان تبلیغات و تعلیمات، سازمان اطلاعات و ارتباطات، شعبه بازرسی، شعبه شهرستان، دایره مستشاری، دادگاه می‌باشد که به طور کلى مطالب مندرج در اساسنامه حکایت از فعالیت احتمالى مخفى جمعیتى نموده و نشان می‌دهد که تنظیم‌کنندگان اساسنامه مذکور، در اداره کردن جمعیت مخفى داراى اطلاعات کافى بوده‌اند.

در تحقیقاتى که از احمد بیگدلى آذرى در زمینه کشف اساسنامه به عمل آمده اظهار می‌دارد: در حدود 20 ماه قبل اساسنامه مورد بحث را ربانى شیرازى براى مطالعه و اظهار نظر به او داده که نامبرده نیز در چند جلسه با ده نفر دیگر که بعضى از آنها در حوزه علمیه قم به شغل تدریس اشتغال دارند به مشاوره پرداخته، لکن پس از تبعید آیت‌الله خمینى این جلسات متوقف می‌گردد. چون ضمن تحقیقات از متهمین معلوم گردیده که هشت نفر از مدرسین و فضلاء حوزه علمیه قم به اسامی: 1) على مشکینی، 2) حائرى تهرانی، 3) على قدوسی، 4) مصباح یزدی، 5)‌ ‌هاشمى رفسنجانی، 6) محمد خامنه‌ای، 7) على خامنه‌ای، 8) امینى در جلسات اولیه که در 20 ماه قبل تشکیل گردیده شرکت داشته‌اند، لذا ایجاب می‌نماید که به منظور پى بردن به ماهیت حقیقى عناصرى که احتمالاً در نظر داشته‌اند چنین سازمانى را ایجاد نمایند از نامبردگان فوق نیز تحقیقات لازم به عمل آید.

مستخرجه از اساسنامه مکشوفه از منزل احمد بیگدلى آذری

ماده19ـ نام اعضاء جمعیت در دفاتر "رمزی" بوده و هر سازمان یا شعب‌‌هاى فقط افراد خود را خواهد شناخت.

ماده20ـ هر سازمان و شعبه رمز مخصوص به خود داشته و مسؤول کشف آن خواهد بود.

ماده21ـ هیچ‌یک از واحدها مجاز به همکارى و پیوستگى به واحد دیگر (اگر بشناسند) نیستند مگر به دستور خاص مافوق.

ماده 24ـ حق عضویت ماهیانه 50 ریال و براى اعضاى شورا و رؤساى سازمان‌ها و شعب یکصد ریال است.

ماده 32ـ تحصیل وجوه به وسیله تحصیلدارى و به طور مخفى خواهد بود (رجوع به سازمان اطلاعات).

ماده 33ـ نام اعضاء در تمام دفاتر مستعار خواهد بود و به جز تحصیلدار و رئیس شعبه

ناوبری کتاب