صفحه ۱۸۹

ظاهراً این اساسنامه به منظور اجراى مرامنامه‌اى تدوین شده که هدف آن مرامنامه در پوشش اجراى تعالیم دین اسلام و کتاب مقدس قرآن و سیره پیشوایان تعیین گردیده است. در

ناوبری کتاب