صفحه ۱۸۷

نمایند. براى این موضوع آقایان مراجع مرتب جلساتى دائر و مشورت‌هایى می‌نمایند لکن تاکنون نتیجه مشورت‌‌‌هاى آنها معلوم نگردیده است.

روز عید عده کثیرى از طلاب به منزل آقاى نجفى رفته و یک نفر به نام شیخ محمد محمدى گیلانى که یکى از فضلاء قم است مطالب شدیدى علیه دولت ایراد می‌نماید که البته وسیله مأمورین دولت تحت تعقیب است لیکن تاکنون او را دستگیر ننموده‌اند.

ملاحظات: منبع:

1ـ فعلاً روحانیون مشهد تصمیم درباره هیچ موضوعى ندارند.

2ـ آقاى حجتى کرمانیمحمدجواد حجتى کرمانی. ، على کاظمی، ربانیمرحوم عبدالرحیم ربانى شیرازی. که یکى از فضلاء حوزه قم محسوب می‌شود، از اعضاء حساس چاپ اعلامیه می‌باشند.

3ـ طبق تحقیقات کاملى که در طول اقامتم در قم نمودم احتمال می‌رود در این ایام آقایان مراجع در اثر فشارى که طلاب به آنها می‌آورند فعالیت‌هایى بنمایند لکن تاکنون علناً هیچ اقدامى ننموده‌اند و فقط عده کثیرى از طلاب در مسجد طباطبایى و مسجد اعظم و مسجد بالاسر همیشه اجتماعى می‌نمایند و ضمن دعاى توسل مطالبى بیان می‌نمایند.

آقاى صابرى بهره‌بردارى شود. 25/1

بهره‌بردارى و رونوشت در پرونده‌‌‌هاى نامبردگان ضمیمه گردید. بایگانى شود. (س ش68)

ناوبری کتاب