صفحه ۱۸۵

گزارش اطلاعات داخلى
تاریخ: 11145 شماره: 461/20 الف موضوع: فعالیت شهاب اشراقیسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص153.

برابر اطلاع، ماشین پلی‌کپى که به وسیله شهاب‌الدین اشراقى داماد آیت‌الله خمینى تهیه شده و توسط شیخ حسینعلى منتظرى جهت چاپ اعلامیه‌ها در اختیار شیخ اسدالله روح‌اللهى گذارده شده است.

تعداد نسخه: 6 گیرندگان: اداره کل سوم بخش 316 (س ش67[

ناوبری کتاب