صفحه ۱۷۹

حکم بازداشت
اداره دادرسى ارتشیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص54. تاریخ: 7145 قرار بازداشت موقت

بنا به تقاضاى 7777/316 ـ 4145 سازمان اطلاعات و امنیت کشور قرار بازداشت موقت درباره دو نفر متهمین غیر نظامی1 ـ حسینعلى منتظری2 ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى باتهام فعالیت مضره از نظر بیم تبانى صادر و اعلام می‌دارد این قرار ظرف 24 ساعت قابل اعتراض است.

بازپرس شعبه 8 دادستانى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى سرهنگ شرکا 7145

موافقم معاون دادستان ارتش سرتیپ فرسیو. 7145

رؤیت شد و بازداشت در روز دوم فروردین ساعت 15 انجام یافت و قرارش در روز هفتم فروردین ساعت 7 ابلاغ گردید. ربانى شیرازى

بسمه تعالى

رؤیت شد تاریخ بازداشت این جانب ساعت 8 بعد از ظهر اول فروردین 45 است.

حسینعلى منتظرى

آیت‌الله ابراهیم امینى

ناوبری کتاب