صفحه ۱۷۷

شماره: 122 تاریخ: 6145 موضوع: اجتماع طلاب قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 53. پیرو: اطلاعیه 116 ـ 3145

طبق اطلاع واصله از قم، ساعت 900 روز 3145 قریب 500 نفر از طلاب قم بتدریج در منزل عاملى آملى اجتماع کرده و آقاى انصارى شیرازى بعنوان اعتراض نسبت بدستگیرى شیخ حسینعلى منتظرى و ربانى شیرازى بیاناتى مشابه اظهارات شیخ محمد گیلانى در منزل آقاى نجفى و شیخ ابوالقاسم خزعلى در منزل آقاى شریعتمدارى در روز 1145 (موضوع اطلاعیه 116 ـ 3145) نموده که آقاى عاملى آملى پاسخ داده، منهم از این جریان خیلى متاسفم ولى انشاء الله با نظر سایر آیات در این مورد اقدام لازم خواهم کرد و شما سعى کنید آرامش شهر را حفظ نمائید. "یکى از اساتید حوزة قم طى سخنانى از مقام علمى و شخصیت روحانى آقاى منتظرى تجلیل نموده خبر دستگیرى آقاى ربانى شیرازى را به اطلاع عموم و روحانیانى که در منزل آقاى نجفى گرد آمده بودند، رسانید و با قرائت آیة شریفة "رجال صدقوا، ما مما هدوالله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر" توطئه رژیم شاه را جهت دستگیرى و بازداشت گستردة دیگر اساتید و فضلاى حوزه علمیة قم گوشزد کرد"، بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، همان، ص 898.

سپس طلاب مذکور بمنزل آقاى سید محمد محقق معروف به داماد رفته و موفق به ملاقات وى نگردیده‌اند ناچار متفرق و قرار است نامبردگان به منازل سایر آیات نیز بروند.

رونوشت برابر با اصل و اصل در پرونده بایگانى است.

ناوبری کتاب