صفحه ۱۷۵

تاریخ 5145فقیه عالیقدر، ج1، ص77. شماره 97 ـ 2ـ 53

از شهربانى کل کشور به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره متهمین پخش اعلامیه در قم

شهربانى قم، در اثر مراقبت، چند نفر از پخش کنندگان اعلامیه‌‌هاى منتشره در روز 1145 در صحن مطهر قم را دستگیر و پس از بازجوئى اولیه و بازرسى منازل آنها با پرونده متشکله تحویل سازمان امنیت آن شهرستان نموده است بطورى که از گزارشات رسیده درک میشود عوامل درجه دوم این عملیات مثل شیخ حسینعلى و محمدعلى منتظرى نیز جزء دستگیرشدگان تحویل شده‌اند. چون بازجوئى دقیق از دستگیرشدگان میتواند راهنماى بسیار ذیقیمتى براى رسیدن به منشأ تحریکات باشد، مقرر فرمایند در این مورد اقدام و نتیجه را به شهربانى کل کشور نیز اعلام دارند. رئیس شهربانى کل کشور ـ سرلشکر مبصر

ناوبری کتاب