صفحه ۱۷۲

خیلى فورى
تاریخ 3145فقیه عالقیدر، ج 1، ص76. شماره 17/ ق م گیرنده: تیمسار ریاست ساواک (اداره کل سوم) فرستنده: ساواک قم عطف: 64450/316

پیوست: 4 برگ بازجویى و یک برگ صورت جلسه و یک برگ ریز وجوه سهم امام و مدارک مکشوفه همراه متهم.

موضوع: شیخ حسینعلى منتظرى نجفآبادی

نامبرده فوق که یکى از محرکین اصلى و طرفداران سرسخت خمینى میباشد بعلّت تشکیل جلسه دستگیر و در بازرسى که از منزل وى بعمل آمد تعداد زیادى اعلامیه‌‌‌هاى مضره بر علیه دولت و مقامات و کتاب‌‌هاى مضره و کمونیستى و تعدادى روزنامه پیام دانشجو و ایران آزاد و مردم که وابسته به حزب منحله توده و جبهه ملى می‌باشد و متن تلگرافى تحت عنوان (جناب آقاى دکتر محمد مصدق پدر ملت ایران) و متن سخنرانی‌‌هاى خمینى و همچنین نامههایى که جهت مشارالیه ارسال شده و اسامى اشخاصى که پول جهت خمینى میدهند و نیز مبلغ 158730 ریال وجه و چک که جهت سهم امام و سهم سادات که عیناً تحویل حصاحب منزل گردید و صورت ریز آن به پیوست میباشد، بدست آمد که طبق مقررات قانونى با حضور صاحب منزل و پسرش محمدعلى منتظرى که وى هم در حین پخش اعلامیه در موقع سال تحویل دستگیر شده بود و اعزام گردید و با حضور نماینده دادستان و نماینده ساواک صورت مجلس گردید که

یک نسخه از صورت مجلس و اوراق و مدارک مضره مکشوفه به پیوست تقدیم و نیز شخص دستگیر شده اعزام گردید. آیت‌الله منتظرى دربارة مکشوفاتى که در سند ساواک آمده گفته‌اند: "دفعه اول که ایشان ]امام خمینی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ بدیعى

ناوبری کتاب