صفحه ۱۶۹

گیرنده: تیمسار ریاست ساواک اداره کل سومیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 51. تاریخ: 3145 فرستنده: ساواک قم شماره: 18/ق م موضوع: شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازی

خیلى فورى

نامبرده یکى از محرکین اصلى و از طرفداران سرسخت خمینى می‌باشد که طبق نامه معطوفى فوق بعلت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیماتى بر علیه دولت دستگیر گردید در بازرسى که با حضور مشارالیه و نماینده دادستان و ساواک از منزل وى بعمل آمد مدارک و نامه‌‌‌هاى مضره و اعلامیه‌هائى علیه دولت بدست آمد که طبق صورت جلسه پیوست تقدیم می‌گردد توضیح اینکه نامبرده پس از مطلع شدن از دستگیرى شیخ حسینعلى منتظرى در مدرسه خان طلاب را دعوت باجتماع در منزل آیات نموده که خود وى در راه دستگیر گردید و هنگامى که مأمورین و نماینده دادستان قصد بازرسى منزل ویرا داشته‌اند از ورود آنها بمنزل جلوگیرى و با ایجاد سر و صدا مردم را متوجه جریان نموده که منجر بمداخله پلیس و تفرقه مردم گردید"یورش ناگهانى و وحشیانة مأموران ساواک قم به منزل آقاى ربانى شیرازى موجب شد که خانوادة ایشان که حامله بود بچه سقط شده به کسالت و ناراحتی‌هاى دراز مدت دچار گردد"، رک: بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج1، ص 898. و سپس منزل بازرسى شد علیهذا متهم مزبور همراه با... برگ پرونده متشکله و یک بسته محتوى مدارک مکشوفه اعزام گردید.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ بدیعى

ناوبری کتاب