صفحه ۱۶۷

از: ساواک قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص36. تاریخ: 3145 به: مدیریت کل اداره سوم شماره: 16/ ق م

درباره: عاملین پخش اعلامیه
پیرو تلگراف شماره 1/ ق م ـ 1145

بدینوسیله پنج نفر نامبردگان مشروحه زیر که در موقع تحویل سال نو در صحن حضرت معصومه مبادرت به پخش اعلامیهاى به نام اعلام خطرسند شماره: 58. نموده و حین توزیع توسط مأمورین دستگیر گردیدهاند همراه با 44 برگ پرونده مربوط به آنان و یک پاکت شامل محتویات جیب محمدعلى منتظرى یکى از متهمین اعزام میگردند توضیحاً به استحضار میرساند در منزل شیخ حسینعلى منتظرى پدر محمدعلى منتظرى که مشارالیه نیز دستگیر شده مقدارى اعلامیههاى مضره و دو شماره روزنامه ایران آزاد و یک شماره روزنامه مردم نیز کشف شده که همراه با پرونده شیخ حسینعلى منتظرى ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ بدیعى
1ـ یزدان امینى فرزند هدایت 2ـ على دهخدا فرزند حسین 3ـ سید قاسم داودالموسوى فرزند سید محمد 4ـ حمید مددى فرزند علیاصغر 5ـ محمدعلى منتظرى فرزند حسینعلى

ناوبری کتاب