صفحه ۱۶۳

تلگرافات صادرهیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 50.

تیمسار ریاست ساواک اداره سوم پیرو 6/م‌ـ2145 طلابى که بمنزل شریعتمدارى رفته در حدود 500 نفر بودند و شیخ خزعلى در آنجا صحبت کرد و از آقاى شریعتمدارى تقاضا کرد براى آزادى شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازى که از مدرسین حوزه علمیه قم هستند اقدام کنند آقاى شریعتمدارى اظهار تاسف کرد و گفت اقدام می‌کنم امروز نیز ساعت 9 در حدود 500 نفر از طلاب بمنزل شیخ‌‌هاشم آملى رفتند شیخ یحیى انصارى شیرازى از آملى تقاضا کرد براى آزادى دستگیرشدگان اقدام نماید و شیخ‌‌هاشم آملى ضمن اظهار تاسف از دستگیرى دو نفر مزبور اظهار داشتند شما رعایت آرامش را بکنید که خلاف نظمى روى ندهد ما اقدام می‌کنیم طلاب از منزل آملى بمنزل داماد رفتند ولى یک نفر از منزل ایشان اطلاع داد چون آقاى داماد از آمدن طلاب اطلاع نداشتند در منزل نمی‌باشند وقت دیگرى بیائید. رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده شیخ حسینعلى منتظرى بایگانى است. به پرونده ربانى شیرازى بایگانى شود.

ناوبری کتاب