صفحه ۱۶۲

تلگراف شماره 6/ ق م ـ 2145 قم یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 49.

خیلى فورى تیمسار ریاست ساواک اداره کل سوم پیرو 4/ ق م ‌ـ 2145 طلابى که بمنظور اعتراض بدستگیرى شیخ حسینعلى منتظرى و عبدالرحیم ربانى شیرازى بمنزل آقاى نجفى رفته بودند و تقاضا نمودند که نسبت به آزادى آنها اقدام کند و آقاى نجفى اظهار داشته از دستگیرى آنها و بازرسى منزل آنان نگرانم و در تهران اقدام خواهم کرد در قم با آقایان صحبت خواهم نمود"دستگیرى آقاى منتظرى موج خشم و نگرانى در حوزة علمیه قم برانگیخت. اساتید و فضلاى حوزه دسته جمعى به مقابله با آن برخاستند و در نشستى تصمیم گرفتند که به صورت دسته جمعى به منازل علماى اول قم بروند و از آنان براى آزادى آقاى منتظرى اقدامى فورى و جدى بخواهند و صدها نفر از اساتید، فضلا و محصلین علوم اسلامى در منزل آیت‌الله مرعشى نجفى تجمع کردند. آقاى ربانى شیرازى که پس از مطلع شدن از دستگیرى شیخ حسینعلى منتظرى طلاب را به اجتماع در منزل علما دعوت نموده بود در مسیر رفتن به منزل آیت‌الله مرعشى دستگیر می‌شود. مأمورین رژیم به دنبال دستگیرى آقایان منتظرى و ربانى شیرازى به منظور به دست آوردن مدرک و سند، به منازل انان یورش بردند"، رک: جامعه مدرسین از آغاز تاکنون، ج1، ص229 ـ 228. مجدداً در ساعت 1930 روز جارى تعدادى از طلاب در حدود 400 نفر بمنزل آقاى شریعتمدارى رفته و نسبت به آزادى دو نفر مذکور با وى صحبت نمودند که نتیجه متعاقباً بعرض خواهد رسید. 6/ق م ـ 2145 بدیعى

رونوشت برابر اصل است واصل در پرونده بایگانى است. (س ش55) به: ساواک قمیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 49. تاریخ3145 از: مرکز عطف 63/ق ـ م ـ 2145 دستور فرمایید عاملین و محرکین امربراساس سندى دیگر از ساواک به تاریخ 3145 شماره7771/36 عاملین و محرکین اصلى و اعتراض‌کنندگان به دستگیرى آیات منتظرى و ربانى شیرازى که به منازل علما می‌رفتند آقایان: گرامی، کروبی، انصارى شیرازی، جعفرى گیلانی، خزعلی، محمدى گیلانی، آذرى قمی، نورى همدانی، حجتى کرمانی، محفوظی، ملکى گیلانی، هاشمى رفسنجانی، و جنتى بوده‌اند، رک: خاطرات آیت‌الله گرامی، ص 418. را شناسایى و نتیجه را سریعاً اعلام گردد. (س ش56)

ناوبری کتاب