صفحه ۱۶۱

شهید محمد منتظرى در سال 1345 که در زندان قصر به دست آیت‌الله طالقانى ملبّس به لباس روحانیت شد

ناوبری کتاب