صفحه ۱۶۰

تلگرافات صادرهیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 46.
به: ساواک قم تاریخ: 2145 از: مرکز شماره عطف 5/ق م ـ 2145 خیلى فوری

دستور فرمائید برابر مقررات قانونی(با حضور نماینده دادستانى یا ضمن اخذ نمایندگى از دادستان مربوطه) نسبت به تفتیش منزل دستگیر شدگانآیات منتظرى و ربانى شیرازی. اقدام و با اعزام آنان به مرکز پرونده‌‌‌هاى متشکله را نیز ارسال دارند.

شاهین 2145
(س ش54)

ناوبری کتاب