صفحه ۱۵۵

فرزند علیاصغر شهرت مددى اهل میانه ساکن قم کوچه مبارکآباد منزل آقاى على محمدى متولد 1315 که شماره شناسنامه خود را نمیداند و یزدان فرزند هدآیت‌الله شهرت امینى اهل رودسر گیلان ساکن قم خیابان صفائیه کوچه کاظمى منزل دینعلى کاظمى پاسبان بازنشسته و داراى شناسنامه شماره 2 صادره رشت متولد سال 1320 شغل محصل علوم دینى و على فرزند حسین شهرت دهخدا اهل کرمان ساکن قم مدرسه فیضیه حجره شماره 20 تحتانى داراى شناسنامه شماره 2 صادره کرمان متولد 1317 محصل علوم دینى بازجویى به طور کلى همگى منکر پخش اعلامیه و تراکتهاى مزبور میباشند.

با مراتب معروضه و با توجه به اظهارات محمدعلى منتظرى (که طبق اطلاع فرزند حسینعلى منتظرى یکى از طرفداران سرسخت خمینى میباشد) که دولت و مجلس را غیرقانونى دانسته و اینکه سید قاسم داود الموسوى نیز قبلاً به علت پخش بستههاى نایلونى محتوى نقل و اعلامیه با پرونده شماره 2659/5 ـ 21944 به سازمان اطلاعات و امنیت تسلیم گردیده است.

و با توجه به گزارش صریح مأمورین مربوطه پخش اعلامیه و تراکت در صحن مطهر محزر بوده و نامبردگان نیز در تهیه و توزیع آن دخالت داشتهاند و اکنون به منظور فرار از کیفر از بیان حقیقت خوددارى مینمایند علیهذا پرونده به حال حاضر به پیوست تقدیم تا چنانچه اجازه فرمایند براى رسیدگى بیشتر به سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان قم تقدیم گردد.

از طرف رئیس شعبه اطلاعات ـ محمدی

عیناً پرونده با اوراق مربوطه ضمن اعزام متهمین به سازمان اطلاعات و امینت شهرستان قم ارسال و اعزام گردد.

از طرف رئیس شهربانى قم ـ سرهنگ 2 فاطمى

2/5 ـ 1145 همراه پنج نفر با اشیاء جیبى طبق صورتمجلسهاى پیوست

ناوبری کتاب