صفحه ۱۵۴

گزارشیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص 33.

محترماً معروض میدارد ساعت 30/5 صبح روز 1145 مأمورینى که در حرم و صحن مطهر جهت مراقبت گمارده شده بودند ضمن تسلیم مقدارى اعلامیه و تراکت آقایان سید قاسم موسویمعروف به موسوى دامغانی، که در اردیبهشت همان سال آزاد شد. فرزند محمد و محمد على منتظرى فرزند حسینعلى و شیخ على فرزند حسین شهرت دهخدا و یزدان امینى فرزند هدایت اله را معرفى و به طور جداگانه گزارش دادهاند که نامبردگان هنگام تحویل سال (ساعت 17/5 دقیقه صبح) در بین جمعیت اعلامیه و تراکت توزیع مینمودهاند.

1ـ در شعبه اطلاعات از محمدعلى فرزند حسینعلى شهرت منتظرى داراى شناسنامه 21636 صادره نجفآباد متولد1323 که خود را بدون عیال و اولاد و محصل علوم دینى ساکن قم محله خاکفرج کوچه لسانى منزل پلاک شماره 20 معرفى مینماید بازجویى شده منکر پخش اعلامیه مزبور بوده و اضافه مینماید که بر علیه دولت قانونى فعالیتى ننموده و در پاسخ اینکه دولت قانونى چه دولتى است که دولت قانونى آن دولتى است که از طرف مجلس قانونى تعیین شده باشد و مجلس قانونى نیز مجلسى است که از طرف مراجع عصر تحریم نشده و طبق اصل دوم متمم قانون اساسى و با نظر 5 نفر از مجتهدین جامع‌‌الشرایط باشد در غیر این صورت نه مجلس قانونى است و نه دولت ضمناً اضافه مینماید که در حدود یک ماه و نیم قبل ذیل اعلامیهاى را(اعلامیههایى که در روز 271144 در مدرسه فیضیه منتشر گردیده) امضاء ولى از چاپ و توزیع مزبور و همچنین اشخاصى که پیشنویس اعلامیه را براى امضاء به او دادهاند اظهار بیاطلاعى نموده و اضافه مینماید که قبل از خواندن پیشنویس اعلامیه مزبور را امضاء نموده است. 2ـ از آقاى سید قاسم فرزند سید محمد شهرت داود الموسوى شغل محصل علوم دینى اهل دامغان ساکن قم مدرسه حجتیه پارک چهارم حجره 18 داراى شناسنامه 20 صادره شاهرود متولد 1323. 3ـ و حمید

ناوبری کتاب