صفحه ۱۵۰

ریاست اداره دادرسى می‌خواهد که نسبت به صدور قرار تأمین اقدام شود، (س‌ش‌61ـ 59)؛ در تاریخ 711345 در حالى که آیت‌الله منتظرى هنوز در قم همراه با آیت‌الله ربانى شیرازى تحت بازجویى بود، قرار بازداشت موقت صادر شده و همان روز به زندان قزل‌قلعه در تهران منتقل می‌شوند؛ و آنجا محلى است براى شکنجه‌‌هاى وحشیانه، (س ش 65ـ64).

چنانچه در برخى اسناد گذشته هم آمد از همان روز بازداشت آیت‌الله منتظرى حوزه علمیه قم از خود سریعاً واکنش نشان داد این واکنش‌ها در قالب تجمع در بیوت علما و صدور اعلامیه و سخنرانى نمود پیدا کرد، که این واکنش‌ها و اعتراضات با عناوین زیر ادامه یافت:

الف: اعلامیه حوزه علمیه قم در اعتراض به بازداشت، با امضاى حوزه علمیه قم، (س ش 66).

ب: تلگراف اساتید حوزه در اعتراض به بازداشت با 64 امضا، (س ش70).

ج: نامه فضلا و محصلان حوزه علمیه قم به مراجع عظام ایران و عراق، (در این اعلامیه آیت‌الله منتظرى یکى از بزرگ ترین اساتید سطوح عالیه درس خارج شمرده شده که بسیارى از مبلغین عالى مقام سراسر کشور از محضر درس ایشان استفاده برده و می‌برند)، با بیش از 170 امضا، (س ش71).

د: تسلیت نامة محصلین حوزه علمیه قم به پیشگاه آیت‌الله خمینى به مناسبت ساگرد فاجعه 15 خرداد 42، (دراین بیانیه ضمن اشاره به وجود فشار‌‌هاى اقتصادى برگردة مردم، ترور، اختناق، دیکتاتوری، آزادى کشى و زندانى کردن منتقدان؛ از بازداشت آیت‌الله منتظرى و شکنجه ایشان به همراه فرزندش محمد منتظرى سخن به میان آمده است)، با بیش از 160 امضا، (س ش76).

هـ : فعالیت‌هاى آیات خویی، گلپایگانى و میلانى براى آزادى بازداشت شدگان، (س ش 74، 79، 92).

برنامه اصلاح حوزه

پس از حدود یک ماه از شکنجه و بازجویی‌‌هاى آیت‌الله منتظرى می‌گذرد که مجدداً ایشان را به اتاق بازجویى احضار می‌کنند تا ایشان را با آیت‌الله آذرى قمى مواجه کنند. اساس

ناوبری کتاب