صفحه ۱۴۱

تقریرات درس خارج فقه، کتاب غصب، (1365قمری) که درذیل آن توصیف درگذشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى آمده است.

ناوبری کتاب