صفحه ۱۳۸

به: 316 تاریخ: 9145 از: 4ی شماره: 160/4 ی

موضوع: اقدامات مدرسین حوزه علمیه قم جهت برگشت دادن آیت‌الله خمینیسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص151.

عده‌اى از اساتید حوزه (مدرسین) از قبیل نوری، خزعلی، انصارى و منتظرى چندى قبل به ملاقات شریعتمدارى رفته و اظهار نموده‌اند شما هم کمک کنید تا با توسل به تعطیل مدرسه خمینى را برگردانیم. شریعتمدارى سخت مخالفت کرده و اظهار نموده بود که با حرف دو سه نفر بچه که نمی‌شود مدرسه را تعطیل کرد. بعد از این جریان نورى مورخ 251244 درس خودش را تعطیل می‌کند. خزعلى نیز در درس تفسیر گفته بود ما عید نداریم و بی‌سرپرست هستیم و مرجع نداریم ما باید تا آنجا که ممکن است از خمینى پشتیبانى کنیم و به فرزندان خودمان هم یاد بدهیم به این مرد از جان گذشته دعا کنند. این حرف باعث اختلاف بین طرفداران شریعتمدارى و خمینى شده است. طرفداران شریعتمدارى می‌گویند چرا مرجع نداریم پس شریعتمدارى چیست.

ملاحظات: از نظر رعایت حفاظت عملیاتی، خبر فوق به مقامات مجاز خارج از ساواک منعکس نشده است. این سند از نظر تاریخى مرتب نیست اما چون در ارتباط با چند سند گذشته است در اینجا ذکر شده است. سید حمید روحانى معتقد است رایزنى آیت‌الله منتظرى به همراه دیگران جهت تعطیلى دروس حوزه با توجه به درس دادن آیت‌الله شریعتمدارى در فرداى همان روز به جایى نرسید و تلاش آنها جهت تعطیلى درس‌ها و اعلام اعتصاب عقیم ماند، رک: بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج1، ص 896. (س ش51[

ناوبری کتاب