صفحه ۱۳۷

علی‌هذا با توجه به اوامر صادره مراتب جهت مراقبت‌‌‌هاى لازم و جلوگیرى از هرگونه پیش‌آمد احتمالى اعلام، خواهشمند است دستور فرمایید موزعین هر نوع اعلامیه و تراکت مضره دستگیر و نتیجه سریعاً گزارش گردد.

مدیر کل اداره سوم
مقدم 29/12

این نامه در اجراى اوامر مدیریت کل ناخوانا و اوامر تیمسار ریاست ساواک تهیه شده است.

رونوشت در پرونده‌‌‌هاى نامبردگان ضمیمه گردید. (س ش50)

ناوبری کتاب