صفحه ۱۳۳

گزارشسیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، ج3، ص 401.
تاریخ: 171144

موضوع: گزارش مأمور ویژه

محترماً به عرض می‌رساند؛ ضمن تحقیقاتى که به عمل آمده است درتهران سید محمد صادق لواسانى امام مسجد جامع بازارچه نایب السلطنه که از دوستان خمینى است و اجازه اخذ سهم امام از خمینى دارد. عده‌اى از بازرگانان نامى تهران و شهرستانها نیز وسیله اشراقى داماد خمینى و صانعى به قم می‌فرستد و آنها به طلاب قم از ماهى 8 تومان تا 30 تومان و به افرادى که فعالیتهاى مرموز داشته باشند تا ماهی60 تا تومان هم داده می‌شود‌ و سید همدانى و منتظرى و شیخ عباس محفوظى پولها را بین طلاب قم تقسیم می‌کنند و پولى که براى خمینى به خارج فرستاده می‌شود با اسمهاى مستعار فرستاده می‌شود. ضمناً بعضى از طلاب در دهات نیز براى اخذ پول از زارعین فعالیت دارند و آنها را براى حساب کردن مال خود نزد نماینده خمینی(اشراقی) به قم می‌برند. با تقدیم احترام س ف 87 161144 دایره 6 عیناً به عرض می‌رساند 171144 171144

ناوبری کتاب