صفحه ۱۳۲

کراراً به منظور صلاح ملک و ملت تذکراتى به شما و دولت‌‌‌هاى قبلى داده و عواقب سوء ظلم و ستم را متذکر شده‌ایم. امید است که تذکرات مشفقانه ما مورد قبول واقع شود.

ابوالفضل النجفى الخوانساری، على حیدرى نهاوندی، حسن حسن‌زاده آملی، حسینعلى منتظری، على المشکینى الاردبیلی، عبدالرحیم الربانى الشیرازی، سید محمدرضا سعیدی، حسین نوری، سید یوسف تبریزی، مهدى الحسینى الروحانی، على قدوسی، علی‌اکبر مسعودی، حسین المظاهری، مرتضى مقتدایى اصفهانی، محمدمهدى ربانی، اکبر‌ ‌هاشمی، محمدمهدى گیلانی، محمدحسین مسجدجامعی، ابوالقاسم مسافری، یحیى فاضل همدانی، محسن حرم‌پناهی، رضا گلسرخى کاشانی، سید حسن طاهری، علم‌الهدى اهوازی، الاحقر عبدالعظیم محصلی، سید عبدالمجید ایروانی، عباس محفوظی، محمدعلى گرامی، کریمی، العبد محسن الخراسانی، و... (س ش47)

ناوبری کتاب