صفحه ۱۲۸

گزارش اطلاعات داخلى
تاریخ: 27944 شماره: 18891/20 الف

موضوع: فعالیت طلاب قم جهت چاپ مفاد نوار سخنرانى آیت‌الله خمینیسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص111.

برابر اطلاع، اخیراً نوار سخنرانى آیت‌الله خمینى که مدت 35/1 دقیقه صحبت نموده از عراق به ایران رسیده و نوار مذکور که در منزل شخصى به نام آخوندى ساکن پامنار کوچه حوله‌باف‌ها موجود بوده توسط چند نفر از طلبه‌‌هاى قم من‌ جمله شیخ منتظرى و اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى که سابقه بازداشت دارند به قم نزد آیت‌الله مرعشى برده‌اند. قرار است مفاد نوار را خلاصه نموده و سپس به چاپ برسانند.

نظریه: به ساواک قم دستور داده شد در این مورد تحقیقات کافى معمول و از چاپ مفاد نوار جلوگیرى نماید و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

گیرندگان:

اداره کل سوم بخش 316، ساواک قم جهت تحقیق و جلوگیرى از چاپ مفاد نوار مذکور، ساواک جنوب شرق جهت تحقیق لازم در این مورد. (س ش46)

ناوبری کتاب