صفحه ۱۲۶

گزارشسیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، ج3، ص 274.
تاریخ: 4944

به عرض می‌رساند؛ فعلاً ماهى سى تومان نمایندگان خمینى به طلاب طرفدار خود می‌دهند و در قم شیخ حسینعلى منتظرییکى از خاطره‌هاى آیت‌الله منتظرى پس از انتقال امام خمینى به ترکیه به نجف اشرف: "در همان ایام نبودن امام در قم یک نامه از طرف امام براى من آمد که این نامه خیلى مهم بود، مضمون این نامه این بود که شما صاحب اختیار تام منزل من هستید، شما در منزل من بنشینید و هر جور مصلحت می‌دانید حوزه و سایر مسائل را اداره کنید، نامه بلندبالایى بود. این نامه را وقتى کهایشان از ترکیه به نجف رفتند براى من فرستاده بودند. این نامه اتفاقاً تازه رسیده و در جیب من بود و من داشتم در مسجد امام درس می‌گفتم که مرا بازداشت کردند و بردند ساواک قم، من دیدم اگر این نامه را بگیرند خیلى بد می‌شود، به عنوان دستشویى رفتم بیرون و آن را پاره کردم ریختم دور و خیلى ناراحت بودم که این نامه از بین رفت"، همان، ص 262. ، شیخ محمد اصفهانى آقا شهاب اشراقى داماد خمینى و شیخ حسن صانعى و سید محمود علوى و شیخ عباس محفوظى و شیخ محمد محمدى که قصد اجتهاد از خمینى دارند و سید محمود پاکدامن و شیخ محمد على احمدى اشکورى مقسم پول از طرف خمینى بوده و به وسیله ایادى خود پول به اینها می‌رسد و آنچه اعلامیه چاپ شود پولش را شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى می‌دهد و پسر او هم با 800 اعلامیه در قم دستگیر و با اعمال نفوذ آزاد شده است.

جلد اصلى عیناً به عرض می‌رساند. بایگانى شود.

س ف 87 4944 8/10

651/ ـ9ـ57 دایره 6

7/9

ناوبری کتاب