صفحه ۱۱۸

مبدأ: تهران سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 5، ص 267. تاریخ:22744 مقصد: نجف اشرف شماره:355/303 موضوع: تلگرافات روحانیون به آیت‌الله خمینی

اخیراً با انتقال آیت‌الله خمینى از ترکیه به نجف اشرف تلگرافات شادباش از طرف روحانیون قم و شهرستانها و تهران و همچنین نامه‌هایى از طرف متعصبین مذهبى به طرق غیرمستقیم یا مستقیم به عنوان مشارّالیه ارسال می‌گردد که از مخابره تلگرافات مذکور جلوگیرى و نامه‌‌‌هاى ارسالى نیز جمع آورى شده است. به ضمیمه پنج فقره تلگرافات که از تبریز، قم و تهران براى مخابره به آیت‌الله خمینى به تلگرافخانه تسلیم شده، جهت اطلاع تقدیم می‌گردد.

عیناً جهت اقدام به اداره 1316 ارسال می‌گردد. 23/7

آقاى صالحی، غالب امضاء کنندگان این تلگرافات سابقه دارند. مراتب در پرونده همگى منعکس شود. 24/7 (س ش41)

ناوبری کتاب