صفحه ۱۱۵

ـ سید حیدر کاظمى ـ سید‌‌هاشم امانى ـ سید حسین‌ ‌هاشمى ـ الاحقر ابوطالب مصطفایى ـ مهدى حسنی. پاسخ امام خمینى به این تلگراف: "بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت ذى شرافت علماء اعلام و افاضل عظام شهرستان نجف‌آباد دامت افاضتهم، مرحوم محترم آقایان که رونوشت تلگرافى بود که مخابره نکرده بودند و حاوى عواطف کریمه نسبت باینجانب بود موجب تشکر گردید. تبعید اینجانب به ترکیه و از آنجا به عراق موجب نگرانى نیست چون در راه ایفاء وظیفه و براى دفاع از احکام اسلام و مصالح مسلمین وجلوگیرى از نفوذ اجانب به ممالک اسلامى و رفع ظلم و ستمکارى صورت گرفت. ایمد است حضرات اعلام ـ پیش از پیش خود را براى تفانى در راه احکام مقدسه اسلام و استقلال و تمامیت ممالک اسلامى مهیا و مجهز فرمایند و از پیش‌آمدهاى ناگوار که در راه حق و حقیقت براى آنها رخ می‌دهد هراس به خود راه ندهند این جانب در تحت قباب مطهر ائمه دین علیهم صلوات الله والسلام توفیق عموم مسلمین و خصوص علماء اعلام و حمات اسلام را براى دفع فساد و قطع ید اجانب از بلاد اسلام از خداوند متعالى خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله روح الله الموسوى الخمینی، 21 شعبان المعظم 85»، رک: بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج 2، ص169 ـ 168. (س ش39)

ناوبری کتاب