صفحه ۱۱۱

اطلاع قبلى در حضور رؤساى انتظامى بطور وحشیانة با سر نیزه و باتون به جان طلاب و مردم افتادند، و در نتیجه بسیارى از افراد روحانى و غیر روحانى مضروب و مجروح و ده‌ها زن و بچه و افراد ناتوان لگدکوب شدند، و فعلاً عده‌اى از مجروحین در بیمارستان بسترى هستند و به قدرى این وضع زننده بود که مورد اعتراض افسرانى که براى زیارت مشرف شده بودند، قرار گرفت و روى آقاى علم و کشتارکنندگان مدرسه فیضیه را سفید کرد.

آقاى هویدا اگر در قاموس حکومت به اصطلاح "طرفدار آزادی" شما دعا و نیایش هم جرم است، خوب بود به جاى اعلام آزادى انتقام مردم را از این گونه جرمها برحذر می‌داشتند تا کلیف خود را بدانند! اگر جرم نیست پس مسئول این جنایت بزرگ که هزاران نفر بطور وحشیانة مورد حمله قرار گرفتند و در آستانه سال نو در آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها عیدشان به عزا مبدل گشت، کیست؟ آیا با اینگونه رفتار‌‌هاى غیر انسانى نتیجه‌اى جز تجسم هیئت حاکمه به شکل دیوى خونخوار و شدت و تنفر و انزجار مردم، و عمیقتر شدن شکاف خطرناک بین ملت و دولت عائد می‌شود؟

ما مجدداً بر حسب وظیفه شرعى و وجدانى خود به خاطر حفاظت از اسلام و تعالى کشور و احیاى قانون اساسى تذکر می‌دهیم که ادامة این روش نتیجه‌اى جز منفوریت هر چه بیشتر دستگاه حاکمه، و ایجاد عقده‌‌‌هاى خطرناک روحى براى مردم ستمدیده ندارد، و باید هرچه زودتر به این مظالم خاتمه داده شود، و به جاى ایجاد این همه نارضایتى در طبقات مختلف مردم فکرى براى تأمین حقوق انسانى و بهبود بخشیدن به اوضاع بی‌سروسامان اقتصادى و سایر شئون زندگى ایشان شود؛ و با الغاى تصویبنامه‌‌‌هاى ضد دینى و ارجاع زعیم عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى و آزاد کردن زندانیان بی‌گناه موجبات رضایت ملت مسلمان را فراهم آورده؛ و از فاصله عمیقى و بین ملت و دولت پیدا شده و قهراً به ضرر کشور و به نفع اجانب است، بکاهید.

الاحقر ابوالفضل النجفى الخونسارى ـ الاحقر مهدى الفیض القمى ـ عبدالوهاب روحى ـ الاحقر غلامحسین عابدى ـ محمد تقى صدیقین اصفهانى ـ الاحقر محمد الشاه آبادى عفى عنه ـ محمد صادق تهرانى ـ یعقوب الموسوى الزنجانى ـ عبدالعظیم محصلى ـ محمد حسن مسجد جامعى ـ على المشکینى ـ الحاج عبدالله النظرى ـ حسینعلى منتظرى ـ محمد موحد لنکرانى ـ عبدالله جوادى ـ ابراهیم امینى ـ الاحقر سید مهدى حسینى لاجوردى ـ احمد جنتى ـ سیدمحمدرضا سعیدى ـ ‌‌هاشم تقریرى ـ احمد امامى ـ مهدى الحسینى الروحانى ـ حسین شب زنده‌دار ـ احمد آذرى قمى ـ الاحقر عبدالرحیم الربانى الشیرازى ـ سید یوسف حسینى تبریزى ـ ابوالفضل علمایى ـ ابوالقاسم خزعلى ـ حسین المظاهرى ـ محمد تقى مصباح ـ میرزا على حبیبى ـ محمد على روحانى خراسانى ـ

ناوبری کتاب