صفحه ۱۰۷

بدهند ولى به علت آمادگى مأمورین موفق نشدند و از همانجا متفرق گردیدند. چون مأمورین قصد دستگیرى موسوى تهرانى را داشتند وى از مدرسه فیضیه خارج نشده و تاکنون دیده نشده است.

مراتب فوق بلافاصله تلفناً به اطلاع آن اداره کل و دفتر اطلاعات ویژه رسید.

محرکین این جریان که ضمناً گرداننده تظاهرات متعدد دیگرى نیز بوده‌اند و علناً مطالبى در مجالس اظهار نمی‌دارند به شرح زیر می‌باشند:

شیخ حسینعلى منتظرى اصفهانى ـ شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ شیخ صادق خلخالى ـ شیخ محمدعلى گیلانى قمى ـ شیخ حبیب‌الله جعفرى ـ شیخ مهدى کروبى ـ شیخ احمد آذرى ـ على حجتى کرمانى ـ سید ‌‌هادى خسروشاهى ـ شیخ یحیى انصارى شیرازى ـ شیخ علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی.

در مرحله دوم عده‌اى از طلاب نیز در این کار دست دارند. طبق اطلاع از محرکین تا کنون شیخ یحیى انصارى شیرازى ـ شیخ صادق خلخالى ـ شیخ على اکبر‌‌هاشمى رفسنجانى ـ شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى دستگیر شده‌اند. نامبردگان تا این ساعت در ساواک قم مى باشند.

رئیس ساواک استان مرکز ـ مولوى
(س ش35)

ناوبری کتاب