صفحه ۱۰۵

حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى و آزاد کردن سایر زندانیان بی‌گناه، نواقص دولت‌‌هاى گذشته را جبران نموده و علاقة خود را نسبت به قانون اساسى و احکام مقدسة اسلام و استقلال کشور اظهار دارد.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ محمد تقى صدیقین ـ محمد باقر ابطحى ـ محمد تقى حکیم ـ حسینعلى منتظرى ـ احمد جنتى ـ ابراهیم امینى ـ حسین المظاهرى ـ محمد باقر حسنى ـ یدالله پورهادى ـ احمد امامى ـ الاحقر حسینعلى جلالى ـ لطفعلى فقیهى ـ محى الدین فاضل هرندى ـ غلامحسین ایزدى ـ محمد تقى رنجبر ـ اسدالله خدابنده ـ سید محمد باقر موسوى ـ مصطفى زمانى ـ غلامحسین شیخى ـ محمد حسن کریمى ـ شریعت اصفهانى ـ عبدالخالق عبداللهى ـ رحمت الله فشارکى ـ سید جلال حسینى ـ ابراهیم غضنفرى ـ اسدالله خادمى ـ عباسعلى ملکى ـ باقر الموسوى ـ محمود خادمى ـ غلامحسین رحیمى ـ محمدرضا رحیمى ـ محمد على نصراصفهانى ـ سید حسن اسماعیلیان ـ حسین علمى ـ سید حسن دیباجى ـ حجت الله کیانى ـ غلامحسین شاهپورى ـ محمد فرقانى ـ خیر الله اسماعیلى ـ اسدالله العرشى ـ سیدمنیر امامى ـ مرتضى باقریان ـ سیدمحمد باقر امامى ـ سید محمود مطلبى ـ سید ضیاء فقیه امامى ـ رمضان یزدانى ـ فتح الله امید ـ نورالله طبایى ـ سید محمد على حسینى کجانى ـ رضا مطلبى ـ اسدالله روح الله نجف‌آبادى ـ عباسعلى دانشمند ـ حسن حبیب‌اللهى ـ محمدعلى منتظرى ـ یحیى سلطانى اصفهانى ـ جواد عبداللهى ـ حجت الله القاسمى ـ سید محمد فقیه زاده ـ حسن امامى ـ محمد حسن باقریان ـ سید على رضا حسینى ـ مجتبى قائمى ـ حسین طباطبایى ـ سید مصطفى میرخلف ـ عبدالله باقرى ـ سید حسن میرلوحى ـ سید باقر‌ ‌هاشمى ـ اسماعیل جعفرزاده ـ محمد حسین زرگرزاده ـ قنبر على عبداللهى ـ محمد رحیمى اصفهانى ـ سید مهدى مویدى ـ سید حسین واعظ ـ رضا معینى ـ محمد باقر شفیعى ـ عبدالحمید هوشیار ـ سید ‌‌هاشم احمدى ـ مرتضى موسوى کوشکى ـ سید عبدالله ابن الرسول ـ محمد على مقدس ـ محمد تقى رهنما ـ سید مرتضی‌ ‌هاشمى ـ سید محمد مدنى ـ على صفرى ـ على نوایى ـ سید محمدتقى امامى ـ مهدى باستانى ـ على رضا احمدى ـ سید حسین امامى ـ نعمت‌الله محمدى ـ سیدرضا موسوى ـ سید عبدالرسول حجازى ـ سید تقى درچه‌اى ـ سید مرتضى موسوى ـ على یزدانى ـ مصطفى یوسفیان ـ اسماعیل مرادى ـ غلامرضا رحیمى ـ قدیرعلى یوسفیان ـ محمد على واعظى ـ مرتضى موسوى اصفهانى ـ سید باقر موسوى ـ قربانعلى طالب ـ سید مرتضى احمدى ـ حسن منتظرى ـ سید فضل الله قطبى ـ قدرت الله نجفى ـ رضا احمدى پور ـ حیدرعلى رحیمى ـ مصطفى صالحى ـ ابوالقاسم ابراهیمى ـ محمد الموسوى ـ محمد حسین املایى ـ سید محمد احمدى ـ محمود الحسینى الاصفهانى ـ محمد حسین فاتحى ـ حسین طهرانى ـ سید ابوالفضل احمدى ـ حیدرعلى الجعفرى ـ محمد على نجفى کلباسى ـ مرتضى باقرى (س ش34)

ناوبری کتاب