صفحه ۱۰۳

آیا این قسم حکومت در بین ملل نیم وحشى آن هم در دوران حکومت فردى از پست‌ترین انواع حکومتها شمرده نمی‌شده است؟

آقاى هویدا شما سرى به زندانها بزنید و بپرسید این اصناف مختلف زندانی: علما، وعاظ، اساتید دانشگاه، دانشجویان، تجار و اصناف به چه جرمى مدتها در زندان به سر می‌برند، آیا جز دفاع از حریم قرآن و عظمت کشور و تظلم از خفقان و دیکتاتورى جرمى داشته‌اند؟ آیا اگر کسى گفت نباید اسلام و قرآن مورد تهاجم واقع شود، کشور در چنگ بیگانگان افتد، ثروت‌هاى سرشار مملکت به یغما رود، اختناق و فشار بر مردم حکومت کند، دولتها در تأمین خواسته‌‌هاى مردم باید کوشش نمایند، باید در سیه چال زندان زندگى کند و با محرومیت‌هاى همه جانبه دست به گریبان باشد؟ ما براى حفظ مصالح عالیه اسلام و کشور عزیز جداً می‌خواهیم به منظور پایان دادن به وضع خطرناک موجود و رفع اختناق و رفاه حال عامه مردم فکرى کنید و به خواسته‌‌هاى مردم ترتیب اثر دهید. طبقات مختلف کشور بالخصوص علماى اعلام و بالاخص حوزة علمیه قم که مرکز هدایت و پرورش کشور است منتظرند که هر چه زودتر به وضع موجود خاتمه داده شود و مخصوصاً در اسرع اوقات، رهبر شیعیان، مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى مدظله على رؤس المسلمین را به قم عودت داده و سایر علما و دانشمندان، اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان و اصناف، تجار و مدینین را آزاد نموده و بیش از این نسبت به احساسات پاک و گرم مردم بی‌اعتنایى نشود.

موسى زنجانى ـ ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ على قدیرى اصفهانى ـ سید على خامنه‌اى ـ محمد محمدى ـ حسینعلى منتظرى ـ على قدوسى ـ اکبر‌ ‌هاشمى ـ ابراهیم امینى ـ احمد آذرى قمى ـ محمد على گرامى ـ محمد غلامى ـ یحیى انصارى شیرازى ـ ابوالقاسم خزعلى ـ مهدى فیض ـ عبدالعظیم محصلى ـ على المشکینى ـ الاحقر عبدالرحیم الربانى الشیرازى ـ سید یوسف حسینى تبریزى ـ سید‌‌هادى خسروشاهى ـ سید ابوالفضل میر محمدى ـ حسین حقانى ـ الاحقر سیدمهدى حسینى لاجوردى ـ صادق الخلخالى ـ ابوالقاسم مسافرى ـ عباس محفوظى ـ ‌‌هاشم تقریرى ـ على احمدى ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ على اکبر مسعودى ـ محمد موحدى لنکرانى ـ اسماعیل صدر ـ احمد جنتى ـ احمد امامى ـ میرآقا موسوى زنجانى ـ یدالله پورهادى ـ محمد یزدى ـ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى ـ مصطفى اعتمادى ـ سید موسى شبیرى زنجانى ـ مهدى الحسینى الروحانى ـ محمد حسن الحسینى النکرانى ـ محمد حقى ـ محمد باقر حسنى ـ محمد باقر ابطحى ـ احمد پایانى ـ عبدالله جوادى ـ محمدرضا توسلى ـ محمد تقى صدیقین ـ الشیخ محمد الهمدانى ـ محمد تقى مصباح یزدى ـ حسین نورى ـ حسین شب زنده‌دار ـ على دوانى ـ علی‌اکبر موسوی (س ش33)

ناوبری کتاب