صفحه ۹۹

ویژگی است که باید در نفس انسان کامل از جمله نفس نبوی وجود داشته باشد و حکما از جمله شیخ الرئیس در الهیات شفاء به طور اشاره، و در طبیعیات آن و در مبدأ و معاد با تفصیل، و صدرالمتألهین نیز از همه شفاف تر در شواهد الربوبیة و شرح اصول کافی درباره آن سخن گفته اند.

توان ارتباط با عالم مثال و گرفتن صور مثالی از آن به عنوان یکی از ویژگی های پیامبر و ولی الهی

صدرالمتألهین (ع) در شواهد الربوبیة، مشهد پنجم، شاهد اول، اشراق سوم می‎نویسد:

"و اما الخاصیة الثانیة، فهی ان یکون قوته المتخیلة قویة بحیث یشاهد فی الیقظة عالم الغیب و یتمثل له الصور المثالیة الغیبیة و یسمع الاصوات الحسیة من الملکوت الاوسط فی مقام "هورقلیا" او غیره، فیکون مایراه ملکا حاملا للوحی و مایسمعه کلاما منظوما من قبل الله تعالی او کتابا فی صحیفة".

"ویژگی دومی که انسان کامل اعم از پیامبر یا ولی الهی باید داشته باشد این است که قوه متخیله او قوی باشد به گونه ای که در بیداری عالم غیب را مشاهده کند و برای او صورت های مثالی پنهان، تمثل یابد و صداهای محسوس را از ملکوت میانی در جایگاه "هورقلیا" (مرتبه اعلی و آسمانی عالم مثال) یا غیر آن (مرتبه پائین تر از آن در عالم مثال) بشنود. پس آنچه را (در عالم مثال) می‎بیند فرشته حامل

ناوبری کتاب