صفحه ۹

پیشگفتار:

( بسمه تعالی)

"وحی" از قویم ترین و بلندترین رشته های پیوند بین عالم خاکی ملک و ناسوت و عالم های آسمانی ملکوت، جبروت و لاهوت، و از استوارترین دام های شکار پرندگان معانی و صور آن عوالم است. و گویاست که کشش آن رشته دراز و گستردن آن تور سنگین، جانی پر فتوح، سینه ای گشاده، دلی پهناور، نیروی حداسه ای چالاک و قوه خیالی براق و رام و چابک می‎خواهد تا بتواند در سفر از خلق به حق، رخش سلوک نفس از فرش خاک برجهاند و بر طارم اعلای عرش برنشیند و دام صید معارف بگستراند و با حبوب برچیده از روضه ریاضت خود، مرغان معانی و صور گلشن راز غیب را تی تی کند و آنها را به نهانخانه جان خود فراخواند و با شنیدن نغمه و صفیر عندلیب وحی، رمز و راز سیمرغ حق را دریابد، و در سفر از حق به خلق به گلخن شهادت مطلقه و بر سر تابوت ناسوتیان برگردد و طبل پیک وحی را بر گوش روان دل مردگان بنوازد و با تلقین اذکار حیات جاویدان، آنان را از قبر عالم ماده و وادی برهوت "القریة الظالم اهلها" به پیشگاه ملکوت و وادی السلام "دارالسلام" با راهنمایی تشریعی خود بیرون بخواند و گاه با هدایت تکوینی خود روانه سازد. آشکار

ناوبری کتاب