صفحه ۸۵

فی ذلک فهو مضاف الیه تعالی اذ لایتشرف بتشریف هذه الاضافة الا من کان من أهل القدس والتجرد؛ و حقیقة جبرئیل من هذا القبیل، و لذلک یتلقی من ربه ما ینزل بواسطة رقائقه الممثلة المتصلة بسائر من یتصل به باطنهم من نبی ورسول وحیا کفاحا و صراحا، او وارث و ولی الهاما او تعلیما بانواع التمثیلات والتعلیمات کما قال تعالی: (و ما کان لبشر أن یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا) . و قال: (علمه شدید القوی) ؛ فالشدید القوی اشارة الی جبرئیل، وقواه اشارة الی رقائقه الممثلة للاءنبیأ کتمثله فی صورة دحیة الکلبی للنبی (ص)".

"حقیقت جبرئیلی از عالم فرمانروائی الهی است که در پیشگاه حق تعالی بایستاده است و هر کسی که در آن عالم باشد او منسوب به حق تعالی است؛ زیرا به بزرگداشت این انتساب، بزرگی نمی یابد جز کسی که از زمره قدسیان و اهل تجرد باشد، و حقیقت جبرئیل از این گروه است. و از این رو جبرئیل از پروردگار خود چیزی را دریافت می‎کند که به واسطه مراتب نازله تمثل یافته اش که مرتبط با دیگر کسانی است که به او باطنشان پیوسته است از جمله پیامبر و رسول که (آن چیز) به صورت وحی رودررو و خالص (برای آنها) یا وارث و ولی که (آن چیز) به طور الهام یا تعلیم (برای آنها) به انواع تمثلات و تعلیمات نزول می‎یابد؛ چنان که حق تعالی فرمود: (و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا) و فرمود: (علمه شدید القوی) پس شدید القوی اشاره به جبرئیل است و قوای او اشاره

ناوبری کتاب