صفحه ۸۳

صورت های کائنات و حوادث که در این عالم پدید خواهد آمدن، از جزویات، مدد از آن نفوس می‎پذیرد؛ پس اگر نفس قوی بود به خواب التفات نکند و چنان که دیگران در خواب ببینند نفس او در بیداری دریابد، و اگر ضعیف بود به خواب دریابد و متخیله آنچه او دیده باشد به چیزی دیگر ماننده کند، چنان که عادت کار اوست که او شیطانی بزرگ است پس آنگه خواب را به تعبیر حاجت افتد. پس نفوس انبیاء(ع) به سبب قوت نظری که در ایشان است و شدت اتصال به آن عالم آنچه دیگران در خواب ببینند ایشان در بیداری توانند دید؛ و دانستن مغیبات هم از اینجاست".

سخن حکیم بزرگ میرداماد در کتاب قبسات

حکیم بزرگوار میرداماد(ع) در اواخر قبس نهم از کتاب "القبسات" می‎فرماید:

"فاذا ما کانت النفس قدسیة الفطرة مستنیرة الغریزة فی جوهر جبلتها المفطورة ثم فی سجیتها المکسوبة صارت نقیة الجوهر طاهرة الذات اکیدة العلاقة بعالم العقل شدیدة الاستحقار لعالم الحس... و قوتها المتخیلة ایضا قلیلة الانغماس فی جانب الظاهر قویة التلقی من عالم الغیب، فانها تتخلص عن شرکة الطبیعة ؛ و هی فی تدبیر البدن و تعزل اللحظ عن الجنبة الجسدانیة و هی فی حال الیقظة فترجع الی عالمها و تتصل بروح القدس و بمن شاءالله من ملائکته المقربین و تستفید من هناک العلم والحکمة بالانتقاش علی سبیل الرشح او

ناوبری کتاب