صفحه ۸۱

کلام شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی در کتاب حکمة الاشراق و رساله یزدان شناخت

شیخ اشراق احیاگر حکمت اشراقی نیز در مقاله پنجم حکمة الاشراق، در آغاز "فصل فی اقسام ما یتلقی الکاملون من المغیبات"، می‎فرماید:

"و ما یتلقی الانبیاء والاولیاء وغیر هم من المغیبات فانها قد ترد علیهم فی اسطر مکتوبة و قد ترد بسماع صوت قد یکون لذیذا و قد یکون هایلا..."؛ "و آنچه از امور غیبی، انبیاء و اولیاء و غیر آنها تلقی و دریافت می‎کنند گاهی در سطرهایی نوشته شده بر آنان وارد می‎آید، و گاهی با شنیدن صدائی که گاه لذیذ و گاه هولناک است بر آنان وارد می‎شود...".

او نیز در مجموعه مصنفات خود، در رساله "یزدان شناخت" باب سوم، فصل دوم، درباره وحی می‎گوید:

"پس هم ممکن باشد که قوت نفس او (پیامبر) و قوت این شخص (پیامبر) تا به حدی رسد که به سبب شدت اتصال به عالم عقل و جواهر فرشتگان چنان بود که به زمانی سخت اندک چون او تحصیل معقولات اندیشه کند و در هر مسئله او را حدود وسطی پیش آید که بدان سبب، بی رنجی، جمله معقولات کلیات، بی معلمی و کتابی متخیل می‎شود او را و قوت حدس او تا به حدی بود که پس تفکر

ناوبری کتاب