صفحه ۷۸

تذکر

شیخ الرئیس که می‎فرماید: "و کثیرا ما یتمثل لهم شبح و یتخیلون ان ما یدرکونه خطاب من ذلک الشبح بالفاظ مسموعة تحفظ و تتلی"، مرادش از تخیل کلمات فرشته، تخیل رایج در فهم و زبان عموم یعنی ادراک غیر مطابق با واقع نیست، بلکه مراد او از آن به قرینه سخن بعدی او همان تخیل مصطلح فن یعنی تمثل و ادراک صورت مثالی فرشته و کلمات او می‎باشد. همچنین است تعبیراتی مانند "تشبح" و امثال آن که در عبارات او و دیگر حکماء در این باب ذکر شده است و پس از این هم بعضا می‎آید.

شیخ الرئیس همچنین در کتاب "النجات"، صفحه 299 و در فصل اول از مقاله دهم از الهیات شفاء، خصوصیات نفس نبوی را که برمی شمارد، می‎گوید:

"و هی ان یسمع کلام الله تعالی و یری ملائکته و قد تحولت له علی صورة یراها، وقد بینا کیفیة هذا وبینا ان هذا الذی یوحی الیه تتشبح الملائکة له و یحدث له فی سمعه صوت یسمعه یکون من قبل الله والملائکة، فیسمعه من غیر ان یکون ذلک کلاما من الناس والحیوان الارضی؛ و هذا هو الموحی الیه".

"و آن ویژگی ها این است که (پیامبر(ص" کلام حق تعالی را می‎شنود و فرشتگان او را می‎بیند در حالی که برای او به صورتی که او

ناوبری کتاب