صفحه ۷۷

اموری که پس از این توضیح خواهیم داد؛ و زیاد، برای اینها کالبدی تمثل می‎یابد و در ظرف خیال خود مشاهده می‎کنند که آنچه را دریافت می‎کنند خطابی از ناحیه آن کالبد است با الفاظی که شنیده می‎شود و حفظ می‎شود و قرائت می‎گردد، و این همان نبوت خاصه با نیروی متخیله است... . همانا معانی تمام اموری که در عالم تحقق یافتنی است اعم از امور گذشته و امور حال و اموری که خداوند می‎خواهد در آینده تحقق یابند در علم باری تعالی و فرشتگان عقلی از جهتی (به طور بساطت و وجود عقلانی و کلی) موجودند، و در نفوس فرشتگان آسمانی از جهتی دیگر (به طور تفصیل و صورت های مثالی و جزئی) موجودند؛ و به زودی برای تو دو جهت مزبور آشکار خواهد شد. و همانا نفوس انسانی با جواهر فرشتگان مناسبتی شدیدتر از مناسبت با اجسام محسوس دارند؛ و در عالم فرشتگان نه حجابی است و نه بخلی، حجاب تنها برای نفوس قابله (انسانی) است یا به خاطر فرورفتن آنها در امور جسمانی و یا آلودگی آنها به اموری که آنها را به جانبی پست می‎کشاند؛ و هرگاه برای آنها فراغتی از این کارها پدید آمد به آنچه در عوالم فرشتگان وجود دارد نوعی آگاهی می‎یابند".

قریب به همین عبارات را امام اهل تشکیک فخر رازی در "المباحث المشرقیة" جلد 2، صفحه 420 تا صفحه 423 به طور فشرده از شیخ الرئیس نقل کرده است و نقدی هم برآن ندارد.

ناوبری کتاب