صفحه ۶۵

عقل هیولانی و بالقوه به مراتب برتر بالفعل عقل و بالاتر از همه، مرتبه عقل بالمستفاد و منصرف کردن انسان از عالم ناسوت به سوی عالم ملکوت است، این خصوصیت توسعه بخشی با اراده وحی کننده و از طریق رشته سبب سوزی اسباب و خرق عادت جریان آنها که نوعی اعجاز است، بسی بارزتر است (علمک ما لم تکن تعلم) .سوره نساء، آیه 113.

تفاوت نزول وحی با نزول باد و باران

سخن آقای دکتر:

جناب ایشان در ادامه می‎فرمایند:

"گاه با خود می‎اندیشم گویی ما به روزگاری بازگشته ایم که پاره ای از متدینان، سخن گفتن از نقش باد و دریا و آفتاب را در پیدایش باران ناسازگار با مشیت الهی می‎دانستند و آن را مستقیما و بلاواسطه به خواست خداوند منتسب می‎کردند. اینک هم با همان منطق، نزول باران وحی را بی ارتباط با علل طبیعی (نفس پیامبر، جامعه و زمانه او، دانش او، زبان او...) می‎انگارند، و نقش آنها را منافی نقش خداوند می‎شمارند و به آیات مکرر و مبارک قرآن استناد می‎کنند که (انا انزلناه...) ؛ و نمی اندیشند که این انزال و ارسال در مورد باد و باران هم در قرآن به کار رفته و در جهانی که از "الوهیت" آکنده است، و دست خدا همه جا در کار است (و این عین کشف محمدی است)، معنایی کاملا روشن و هضم پذیر دارد.

ناوبری کتاب