صفحه ۶۴

نگین نیز مطابق با آن چهار یا شش یا هشت گوش یا دیگر اشکال را داراست. پس جای نگین انگشتر مانند نگین است و جز این نیست؛ و این عکس آن چیزی است که طایفه عارفان به آن اشاره دارند که (گفته اند) حق تعالی به اندازه استعداد و ظرفیت بنده (برای بنده) جلوه گر می‎شود؛ و آنچه ما اکنون گفتیم این گونه نیست، زیرا (در مورد بحث ما که قلب انسان کامل و عارف است) آن بنده است که به اندازه صورتی که حق تعالی برای او در آن جلوه می‎کند بنده هم (مطابق با آن) برای حق تعالی ظهور می‎یابد."

حاصل سخن او این است که قلب انسان کامل و عارف به خاطر ظرفیت زیاد و گسترشی که دارد مطابق با صورت و جلوه ای که از حق تعالی برای او نمودار می‎شود بسط و قبض دارد و جلوه حق تعالی در تنگنای قلب او محدود نمی گردد، زیرا قلب عارف و انسان کامل اساسا تنگ نیست.

در این زمینه باز می‎توانید به شرح جندی بر فصوص در موضع مذکور و نیز به کتاب صدرالدین قونوی: "النفخات الالهیة" چاپ جدید، صفحه 59 و 60 مراجعه نمایید.

و اساسا خصوصیت وحی و کشف و هرگونه علمی توسعه بخشی به ظرف و گیرنده و شکستن حصار طاقت و به تعبیر قرآن شرح صدر اوست؛ به ویژه بنابر مبنای رصین "اتحاد علم و عالم و معلوم". و در وحی که هدف از آن اثاره دفائن عقول و بیرون راندن انسان از مرتبه

ناوبری کتاب