صفحه ۵۷

معنای کشف شده را قالب بندی کرده باشد؟ و چگونه قرآن که به عنوان برترین کتاب آسمانی و وحیانی و سند کشف اتم بر قلب کامل ترین انسان نزول یافته تنها از طریق کشف معنوی، معانی بی صورت آن شرف نزول یافته و الفاظ آن با تصویرگری خود پیامبر(ص) قالب بندی شده باشد؟ این ادعا حداقل بی دلیل است و هیچ ضرورت برهانی بر پافشاری بر آن وجود ندارد، بلکه برهان برخلاف آن است چنان که پس از این به آن اشاره خواهد شد و زیاده بر این خود پیامبر صادق مصدق (ص) هم صریحا قرآن را کلام الله دانسته است، و دست برداشتن از نص و ظاهر سخن او و مجازی دانستن اسناد کلام به حق تعالی توسط او دلیل قاطعی می‎طلبد.

علاوه بر اینکه مراد نویسنده محترم که می‎فرماید: "کلامش مقبول خداوند است" چیست ؟ آیا مراد این است که کلام او هرچند مخالف با واقع هم باشد خداوند آن را به عنوان واقع پذیرفته است، یا پیامبر را در این اشتباه معذور داشته است ؟ پذیرش خلاف واقع به عنوان واقع از سوی حق تعالی که امری نامعقول می‎باشد؛ و معذور دانستن پیامبر ختمی (ص) در اشتباه در کشف خود هم با تمامیت و کمال کشف او ناسازگار است. و به هر تقدیر هر دو صورت نیز مستلزم اغراء جهل و به اشتباه انداختن دیگران از سوی خداوند حکیم می‎باشد.

و یا اینکه مراد از "مقبول بودن کلام او نزد خداوند" این است که چون سخن و کلام او مطابق با واقع است مقبول حق تعالی واقع شده

ناوبری کتاب