صفحه ۵۶

نامیده نمی شوند، هرچند کلام الهی می‎باشند. و همچنین پیش از این گذشت که وحی گاه با شهود فرشته و شنیدن سخن او پدید می‎آید، بنابراین وحی از نوع کشف صوری است که متضمن کشف معنوی می‎باشد...".

قریب به همین مطالب را حکیم بزرگ صدرالمتألهین (ع) در کتاب "مفاتیح الغیب" مفتاح چهارم، مشهد اول آورده است.

وحی به عنوان برترین و کامل ترین نوع کشف

حال با توجه به آنچه نقل شد پرسش این است که: کشف انبیاء به ویژه کشف و وحی محمدی (ص) که کشف و وحی بر خاتم انبیاء و طبعا کامل ترین و تام ترین کشف هاست از کدام قبیل کشف است ؟ اینکه ادعا شود کشف آنها به خصوص کشف محمدی (ص) که مورد بحث است کشفی فقط معنوی می‎باشد و در نتیجه قالب الفاظ قرآن که صورت آن معناست کلام خود پیامبر اسلام (ص) دانسته شود که مقبول خداوند قرار گرفته است، ادعائی خلاف تحقیق و گفته محققان از عرفاء و حکماء می‎باشد. چطور انسانی که در سیر صعودی تکاملی به عالم عقل و فراتر راه پیدا نموده و به علت محال بودن طفره قهرا از عالم مثال هم که مرتبه ای پائین و فروتر از عالم عقل دارد عبور کرده است، از کشف صوری مربوط به آن عالم و آگاهی به صورت و قالب های لفظی موجود در آن بی بهره باشد و لزوما تنها معنای وحی را با کشف معنوی دریاقته ولی خودش به الفاظ ساخته و پرداخته خود

ناوبری کتاب