صفحه ۵۵

است... و چون هرکدام از کشف صوری و معنوی براساس استعداد و ظرفیت شخص سالک و مناسبت های روح او و توجه سرش به هر کدام از انواع کشف است و استعدادها گوناگون و مناسبت ها زیاد است نتیجتا مقامات و مراتب کشف، متفاوت است به گونه ای که به زودی قاعده مند نمی گردد؛ و صحیح ترین مکاشفه ها و کامل ترین آنها برای کسی پدیدار می‎شود که مانند ارواح انبیاء و کملین از اولیای الهی، مزاج روحانی او به اعتدال نزدیک تر باشد...".

و نیز گفته اند:

"ان الالهام قد یحصل من الحق تعالی بغیر واسطة الملک بل بالوجه الخاص الذی له مع کل موجود، والوحی یحصل بواسطته، لذلک لایسمی الاحادیث القدسیة بالوحی والقرآن و ان کانت کلام الله تعالی؛ و ایضا قد مر ان الوحی قد یحصل بشهود الملک و سماع کلامه فهو من الکشف الصوری المتضمن للکشف المعنوی...".همان منبع.

"گاهی الهام از سوی حق تعالی به واسطه فرشته نیست بلکه به گونه ویژه ای است که برای حق تعالی با هر موجودی وجود دارد (و او از آن طریق بدون واسطه با موجودات در ارتباط است که به آن طریق، قرب وریدی و رشته سبب سوزی و وجه خاص می‎گویند.) و وحی به واسطه فرشته تحقق می‎یابد، بدین جهت احادیث قدسی (که در آنها پای فرشته القاء کننده الفاظ و عبارات در میان نیست) وحی و قرآن

ناوبری کتاب