صفحه ۵۴

من تجلیات الاسم العلیم والحکیم و هو ظهور المعانی الغیبیة والحقایق العینیة فله ایضا مراتب... و لما کان کل من الکشف الصوری والمعنوی علی حسب استعداد السالک و مناسبات روحه و توجه سره الی کل من انواع الکشف و کانت الاستعدادات متفاوتة والمناسبات متکثرة صارت مقامات الکشف متفاوتة بحیث لاتکاد تنضبط، و اصح المکاشفات و اتمها انما یحصل لمن یکون مزاجه الروحانی اقرب الی الاعتدال کارواح الانبیاء والکمل من الاولیاء...".فصل هفتم از مقدمه محقق قیصری بر شرح خود بر فصوص الحکم.

"کشف بر دو قسم است: معنوی و صوری؛ و مراد از کشف صوری کشفی است که در عالم مثال از راه حواس پنجگانه رخ می‎دهد، و آن یا از راه دیدن است مانند دیدن شخص مکاشف صورت های تمثل یافته ملائکه مقرب و انوار روحانی را، و یا از راه شنیدن است همچون شنیدن پیامبر(ص) وحیی را که بر او فرو آمده است به صورت کلامی منظم و به هم پیوسته (فصیح و بلیغ) یا مثل آواز زنگ و... ؛ و این مکاشفات صوری کم اتفاق می‎افتد که عاری از معانی غیبی باشد بلکه بیشتر آنها در بردارنده کشف های معنوی است و در نتیجه به خاطر اینکه جامع صورت و معنا می‎باشد بلند مرتبه تر و یقینی تر است... و اما کشف معنوی که عاری از صورت های حقایق است و نتیجه تجلیات اسم علیم و حکیم حق تعالی می‎باشد و آن همان ظهور معانی غیبی و حقایق خارجی می‎باشد، همانند کشف صوری دارای مراتبی

ناوبری کتاب