صفحه ۵۲

حفظ حرمت قلم و شخصیت طرفین می‎باشد. در این نوشته، سخنان جناب آقای دکتر سروش عینا نقل و سپس آنچه به نظرم به عنوان نقد شایان ذکر است ارائه می‎شود.

اساس بحث در مورد وحی و قرآن

سخن آقای دکتر:

ایشان در قسمتی از نامه خود نوشته اند:

"همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و مؤید و فوق العاده است، که کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه ای متعالی و روحانی است."

پاسخ:

اینکه قرآن محصول کشف، و کشف محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه ای متعالی و روحانی است اجمالا و در این حد که تجربه و حالت حضور زمینه کشف حقایق است، قابل انکار نیست؛ عمده سخن در دو امر است:

یک : آیا آنچه برای پیامبر و شخص مکاشف کشف می‎شود تنها معنا و محصول کشف معنوی به سبب اتصال با عالم عقل و فراتر از آن است، یا تنها صورت و نتیجه کشف صوری به واسطه اتصال با عالم مثال است، و یا هم معنا و هم صورت در اثر ارتباط با هر دو عالم است ؟

ناوبری کتاب