صفحه ۵۱

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین
(و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم) سوره نمل، آیه 6.

پس از انتشار نظریه اخیر دانشمند محترم آقای دکتر سروش (وفقه الله تعالی) در مورد وحی الهی و قرآن، مبنی بر اینکه صورت وحی و الفاظ قرآن توسط پیامبراکرم (ص) انشاء شده است، و نقد آن توسط اینجانب؛ ایشان در ضمن پاسخ به یکی از علماء دامت افاضاته، به گونه ای مطالب اینجانب را نیز مورد نظر و اشکال قرار داده اند. از آنجا که تضارب افکار و نقد علمی مطالب و ایراد بر آنها کاری است مطلوب و مفید و موجب پیشرفت دانش و روشن شدن حقیقت می‎شود، و نیز با توجه به اهمیت موضوع وحی قرآنی و اساسی بودن آن و نیز اصرار بعضی دوستان مبنی بر پاسخ به اشکالات ایشان بر مطالب مندرج در نقد اینجانب، مناسب دیدم مطالبی را نسبت به اصل موضوع وحی الهی و قرآن و نیز در جهت پاسخ به ایرادات ایشان مطرح کنم. تأکید می‎کنم: تنها راه رسیدن و رساندن به حقایق نظری، بحث های علمی دور از انگیزه های سیاسی و گریز از روش اتهام، تکفیر، تفسیق همراه با

ناوبری کتاب